Общи условия относно използването на онлайн магазин https://tinohair.com

I. Предмет

Чл. 1 Настоящият документ има за цел да урежда и регулира взаимоотношенията между Тино Хеър ЕООД, ЕИК 202129476 и ползвателите на онлайн магазин https://tinohair.com, чрез описаните условия за ползване на уебсайта и покупката на стоки от електронния магазин. Приемайки настоящите Общи условия, Клиентите се съгласяват да сключат договор за покупко-продажба от онлайн магазина по смисъла на Закона за защита на потребителите.

II. Данни за доставчика на предлаганите стоки и услуги

Чл. 2. “Тино Хеър” ЕООД, ЕИК 202129476, с адрес на управление бул. Черни Връх 100, Парадайс Център, ет. 1, тел. (+359) 88 33 83 809, имейл: [email protected] е собственик на електронния магазин https://tinohair.com.

2.1.  Надзорни органи:

2.1.1.  Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 933 05 65 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Email: [email protected]; Уеб сайт: www.kzp.bg

2.1.2. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 тел.: (02) 91-53-518; Email: [email protected]; Уеб сайт: www.cpdp.bg

2.3.      Регистрация   по   Закона   за   данък   върху   добавената   стойност  – № BG202129476

III. Дефиниции

3.1. Потребител e всяко физическо или юридическо лице, което използва сайта.

3.2. Продукти и  Услуги са стоките и услугите, предлагани в онлайн магазина.

3.3. Поръчката e заявка от Потребителя за закупуване на определени Продукти и Услуги.

3.4. Доставчик всяко физическо или юридическо лице по веригата за доставка на стоката.

3.5. Електронен магазин е настоящият https://tinohair.com, който извършва електронна търговия на продукти за коса и фризьорски услуги.

IV. Права и задължения на страните

4.1.Права и задължения на клиента:

4.1.1. Клиентът има право да изследва стоките, техните характеристики, цени и условията за доставка.

4.1.2.  Клиентът може да поръчва стоки от онлайн магазина https://tinohair.com при условията, посочени в настоящите Общи условия.

4.1.3. Клиентът може да получи поръчаните стоки на посочения за доставка адрес след предварително потвърждение по имейл от представител на “Тино Хеър” ЕООД;

4.1.4. Клиентът е в правото си да получи разписка за направената от него покупка, която трябва да съдържа подробна информация за всички закупени стоки – вид, тип, обем, количество, единична стойност на всеки продукт, обща дължима сума, данни на фирмата доставчик, включително адрес, телефон и др.

4.1.4. Клиентът може да получава информация за състоянието на собствената си поръчка.

4.1.5. Клиентът, в качеството си на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има всички други права съгласно Закона за защита на потребителите.

4.1.6. Клиентът няма право да използва сайта за разпространяване на материали, и подправяне на съдържанието с цел заблуда, обида, нецензурно, клеветническо, религиозно, порнографско и др., което може да причини щети и накърняване имиджа на “Тино Хеър” ЕООД. Ако Клиента не се съобрази с това си задължение, той носи пълната отговорност за щетите и последиците от действията си.

4.1.6. Клиентът е длъжен да предостави вярна и точна информация за неговото име, фамилия, точен адрес за доставка, телефон за връзка и имейл адрес, както и да заплати цената на поръчаните от него стоки.

4.2. Права и задължения на “Тино Хеър” ЕООД:

4.2.1. “Тино Хеър” ЕООД има право да получи в срок всички дължими суми на закупените стоки и тяхната доставка.

4.2.2. По всяко време и без предизвестие може да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени.

4.2.3. Може да получава от Клиента лични данни, като имена, адрес, телефон и имейл, име на фирма, ЕИК и др.

4.2.3. Със съгласие на Клиента “Тино Хеър” ЕООД може да изпраща рекламни съобщения, информация за нови продукти и оферти.

4.2.3. “Тино Хеър” ЕООД има право да събира и използва информация за своите клиенти, с тяхно съгласие, за да подобри качеството на своите стоки и услуги и да отговори на нуждите на потребителите, също и да проучи удовлетвореността на клиента от закупените стоки.

4.2.3. “Тино Хеър” ЕООД се задължава да достави на Клиента поръчаните от него стоки на цена потвърдена в заявката, получена по електронен път от клиента, в срок и при условията за доставка на куриерската компания.

V. Сключване на договор за покупка

5.1. Потребителят заявява желанието си да закупи продукти за коса от електронния магазин https://tinohair.com, чрез поръчка по електронен път. Възможностите за поръчка са улеснени и са без регистриран в профил в сайта. След потвърждаването на Общите условия, поръчката Ви ще се счита за извършена.

5.2. Потребителят е има право да сключва договори за покупка на продукти, ако е навършил 18 години, и може да поръчва всички налични стоки, посочени в уебсайта.

5.3. След избора на съответните продукти и количества, които желаете от уебсайта, следва да кликнете върху бутон “Купи”.

5.4. Преди приключване на поръчката ще Ви бъде предоставена възможност да изберете начина на плащане и условията за доставка. Ще бъдете задължени да предоставите лични данни, без които не е възможно да изпълним договора. Тези данни включват имена, адрес за доставка, телефон и електронен адрес, както и данни за фактура, ако ви е необходима такава.

5.5. Преди приключване на поръчка Клиентът е длъжен да се увери, че поръчва желания и избран продукт и съответното количество. В уебсайта са налични различни категории и ясни описания на стоките стоките, начина на употреба и тяхното предназначение. Всички предлагани продукти са нови, неизползвани, с ненарушени опаковки и в срок на годност.

VI. Потврържаване на поръчката

6.1. След натискане на бутона “Купи” и избора на начина на плащене и доставка, сайтът ще изпрати уведомление до потребителя за регистриране на Поръчката в системата.

6.2. Поръчката се подготвя от “Тино Хеър” ЕООД и се предоставя на куриер за придвижването и към клиента.

6.3.Уведомлението за приемане и поемане на ангажимент за изпълнение на поръчката се извършва от куриер, когато стоката е предадена към него от продавача. Куриерът действа от името на “Тино Хеър” ЕООДТърговецът може да уведоми потребителя по имейл или с обаждане.   

6.4. До момента на предаване на стоката към куриера, продавачът има право да не изпълни поръчка, поради различни причини, например изчерпване на количествата в онлайн магазина към момента. В този случай “Тино Хеър” ЕООД уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. В този случай, продадачът е длъжен да върне получената предварително сума за стоката.

 

VII. Влизане в сила на договора

7.1. Договора между Продавача и Клиента за покупко-продажба на стоките, предлагани от https://tinohair.com, се счита за сключен към момента на получаване на уведомление към Клиента от куриера, че стоката е в готовност за доставяне на посочения от Клиента адрес. В случаите, при които Продавачът е избрал да уведоми Клиента, то договорът се счита сключен от момента на получаване на съобщение по имейл или чрез SMS, изпратен на телефона му като уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане.

VIII. Прекратяване на договора

Договора се прекратява с неговото изпълнение; по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; при невъзможност на някоя от страните по договора да изпълни задълженията си по него.

IX. Отказ, анулиране и рекламации

9.1. Отказ от доставените стоки – По закона за защита на потребителите Клиентът има право в 14 дневен срок да върне доставените му продукти. Връщането се счита за валидно и се приема от “Тино Хеър” ЕООД само, когато продуктите са с ненарушена опаковка, неотваряни, неизползвани, с цялостно запазени етикети.

9.2. След получаване на върнатите стоки и проверка от Доставчика, същият възстановява на Клиента заплатената от него сума, включително разходите за доставка и разходите за връщане при връщане / не по-късно от 14 дни от датата, на която той е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, при условие че върнатите стоки отговарят на изискванията за връщане, описани в т. 9.1. Клиент има право да замени стоката с друг продукт от онлайн магазина https://tinohair.com, като заплати куриерските услуги.

9.3. Анулиране на поръчка. В случай че Клиентът желае да се откаже от направената поръчка на някой от продуктите или да го замени с друг продукт, той трябва да изпрати имейл и да се свърже по телефора с “Тино Хеър” ЕООД възможно най-скоро, но не по късно от 6 часа след поръчката.

9.4. Клиентът има право да предяви рекламация за стоки, които не отговарят на описанието или предназначението посочени в уебсайта, също и на дефектни стоки или такива с изтекъл срок на годност. Стоката, която представлява предмет на рекламация, трябва да бъде върната на адрес: гр. София 1407, бул. Черни Връх 100, Парадайс Център, ет. 1, Тино Хеър Салон. След получаване на стоката и проверката и от “Тино Хеър” ЕООД, Търговецът взема решение дали одобрява рекламацията, след което уведомява клиента писмено по имейл и/или по телефона. Транспортните услуги по рекламацията се заплащат от Клиента. В случай, че “Тино Хеър” ЕООД, той възстановява сумата заплатена за транспорт на рекламираната стока.

X. Авторски права

10.1. Съдържанието на сайта https://tinohair.com, представляващо текст, снимки, данни и др. е собственост на “Тино Хеър” ЕООД и неговите партьори и доставчици и е защитено с авторски права.

Информацията в този сайт не може да бъде копирана, разпространявана или използвана по никакъв начин, без съгланието на “Тино Хеър” ЕООД. За всяко нарушение ще влезе в сила закона за Авторските права, Търговските марки или други приложими закони за конкретния случай.

XI. Други условия

11.1. При възникване на спор между Клиента и Търговеца, е желателно двете страни да се опитат да разрешат проблема по-между си на добра воля, ако не стигнат до споразумение и съгласие, спорът може да се отнесе за разрешаване от компетентен орган, като търговеца предоставя на потребителя съотвентите данни необходими за разглеждане на случая от посочената инстанцията.

11.2. За неуредените въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на настоящите Общи условия, се прилагат законите на Република България.