Проекти

На 04.08.2020г. беше сключен договор за безвъзмездно финансиране  с регистрационен номер BG16RFOP002-2.073-6171-C01 между „ТИНО ХЕЪР” ЕООД и Министерство на икономиката, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проект BG16RFOP002-2.073-6171 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ цели осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Общата стойност на проекта възлиза на 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и  1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Проектът е с продължителност от 3 месеца от 04.08.2020г. до 04.11.2020г.

Проект BG16RFOP002-2.073-6171 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.